Despatx d'advocada Núria Clavera

Aquest lloc web i els dominis www.nuriaclavera.com i www.nuriaclavera.cat són propietat de Núria Clavera Plana amb domicili al c/ Martí Jordi i Frigola, local 37, codi postal 17200, de Palafrugell, adreça de correu electrònic nuriaclavera@icab.es. El CIF de Núria Clavera és 46223132D.

Núria Clavera complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Núria Clavera entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a Núria Clavera a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Núria Clavera podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a Núria Clavera.

 

tornar | volver | back